เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ

เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการต่อไปนี้ เป็นเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ เกี่ยวกับการให้บริการต่างๆ ของเว็บไซต์ www.ILikeDate.com ซึ่งจัดทำขึ้นโดย บริษัท โกลบอล อี-คอมมูนิตี้ จำกัด (ผู้ให้ บริการ)

ผู้ใช้บริการที่สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ www.ILikeDate.com โดยเสร็จสมบูรณ์ แล้ว (ผู้ใช้บริการ) ผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียน สมัครเป็นสมาชิกจะต้องตกลงยินยอมตามเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการตาม ข้อตกลงนี้ตลอดระยะเวลาการเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการนี้ในอนาคตได้ ตามความเหมาะสม

เงื่อนไขการให้บริการ

 1. สมาชิกสามารถใช้บริการได้เฉพาะเรื่องที่ได้รับความยินยอมจากเว็บไซต์ และ ต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
 2. สมาชิกต้องยอมรับกฎ ระเบียบ ตลอดจนเงื่อนไขต่างๆไของเว็บไซต์สำหรับการ เข้ามาใช้บริการต่างๆ
 3. ข้อมูลเนื้อหา การออกแบบเว็บไซต์ต่างๆ ที่บริษัทฯ จัดทำขึ้นเพื่อให้บริการใน เว็บไซต์แก่สมาชิก และ/หรือข้อมูลต่างๆ ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท บริษัทฯ ขอสงวน สิทธิห้ามมิให้สมาชิก และหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง แก้ไข เผยแพร่ จำหน่าย Copyright material Trademark หรือนำไปใช้ที่ อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ
 4. ทางผู้ให้บริการสัญญาว่าจะไม่เปิดเผยข้อมูลการใช้บริการของสมาชิกใน ที่สาธารณะได้ไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น เพื่อความเป็นส่วนตัวของสมาชิกเอง
 5. สมาชิกต้องไม่ใช้เว็บไซต์ และการให้บริการใดๆ ของเว็บไซต์ไปกระทำการเพื่อ วัตถุประสงค์อื่นไม่ว่ารูปแบบใดๆ นอกเหนือจากการพบปะการสร้างสัมพันธ์ไมตรี หรือ การ Dating
 6. เว็บไซต์เปิดให้บริการสำหรับการใช้เพื่อการส่วนตัวเท่านั้น ห้ามสมาชิกนำ การให้บริการ ของเว็บไซต์ไปใช้ในทางการค้า หรือธุรกิจอื่นใด หรือไปใช้ในกิจกรรมที่ ละเมิดความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น เพื่อเป็นการปกป้อง สมาชิกท่านอื่นจากการโฆษณา การชักชวนที่ไม่เหมาะสม
 7. ข้าพเจ้า(ลูกค้า)สัญญาว่าข้อมูลที่ให้เป็นความจริงทุกประการ ไม่ว่าจะเป็น สถานะ หน้าที่การงาน ประวัติส่วนตัว รวมถึงข้อมูลพื้นฐานต่างๆของข้าพเจ้า หากเกิด การตรวจสอบพบว่า ข้อมูลดังกล่าวเป็นเท็จข้าพเจ้ายินดียอมรับ ผิดที่ได้โกหกและให้ข้อมูลที่เป็นเท็จเอง มิใช่ความผิดของบริษัทฯแต่ประการใด และ จะไม่เรียกร้องสิทธิใดจากบริษัทฯทั้งสิ้น
 8. เนื่องจากทางบริษัทฯจะเรียกเก็บค่าบริการจากท่านในภายหลังหรือหลังจากที่ สัมภาษณ์ผู้ใช้บริการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้บริการทราบดีอยู่แล้วว่าการที่บริษัทฯทำ การสัมภาษณ์และเก็บประวัติพร้อมตรวจสอบข้อมูลของท่าน ทางบริษัทจะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นก่อนล่วงหน้า หากผู้ใช้บริการปฏิเสธการใช้บริการไม่ ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นผู้ใช้จะต้องชำระเงินค่าชดเชยให้กับบริษัทเป็นจำนวน 3,000 บาท ณ วันถัดไปจากการที่ท่านปฏิเสธการใช้บริการ โดยทางบริษัทฯ สามารถเรียกร้องสิทธิต่างๆจากทางผู้ใช้บริการ หรือสิทธิทางกฎหมายจากผู้ใช้บริการ ได้ทั้งสิ้น
 9. ข้าพเจ้า(ลูกค้า)สัญญาว่า ข้อมูลส่วนตัวทุกอย่างที่ใช้ในการสมัครสมาชิก เป็นความจริงทุกประการและยินดีให้ทางฝ่ายกฏหมายและทีมงานของบริษัทฯตรวจ สอบข้อมูลได้ทุกประการ และยินดีให้ความร่วมมือหากบริษัทฯจำ เป็นต้องขอความร่วมมือในการขอข้อมูลเพิ่มเติม หากข้อมูลที่ข้าพเจ้าให้มาเป็นเท็จ ไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่ง ข้าพเจ้ายินดีให้บริษัทฯปรับเงินเป็นค่าธรรมเนียมความเสียหาย เป็นจำนวนเงิน 500,000 (ห้าแสนบาทถ้วน) และจะชำระภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันตรวจพบข้อเท็จจริง

ข้อจำกัดความรับผิดชอบทางกฏหมาย

 1. การใช้บริการของท่านถือว่าเป็นการยอมรับโดยชอบธรรม ทางกฏหมาย โดยที่ ท่านยอมรับการเดท และในการแนะนำข้อมูลส่วนบุคคลของสมาชิกใน iLikeDate ให้ รู้จักกัน
 2. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอย่างใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่สมาชิก หรือบุคคลที่ สาม อันเนื่องมาจากการใช้บริการของสมาชิก และรวมตลอดถึงความเสีย หายที่เกิดจากการใช้บริการที่ละเมิดฝ่าฝืน เงื่อนไขในข้อ ตกลงนี้
 3. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการใช้บริการ การลุกล้ำ สิทธิส่วนบุคคล หรือปัญหาต่างๆ ที่มีผู้นำบริการนี้ไปใช้อย่างผิดวิธี
 4. บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอย่างใดๆ ที่เกิดขึ้น กรณีหาก ข้อมูลของ สมาชิกถูกเปิดเผยโดยบุคคลอื่น หรือจากเฮ็กเกอร์ จนทำสมาชิกได้รับ ความเสียหาย
 5. ข้าพเจ้ารับทราบดีแล้วว่าการให้บริการนี้เป็นการให้บริการทางด้านจิตใจ ทั้งฝ่ายชายฝ่ายหญิงและบริษัทฯเป็นหลัก และไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะพึงพอใจหรือ ไม่ โดยข้าพเจ้าสัญญาว่าหากเกิดความไม่พึงพอใจไม่ว่าจะ เป็นเรื่องใด จะไม่สร้างความเสียหายให้แก่ฝ่ายชายฝ่ายหญิงและบริษัทฯไม่ว่าจะทาง ตรงหรือทางอ้อม ไม่ว่าจะทางนิตินัยหรือพฤตินัยก็ตามแต่ หรือการกระทำใดๆที่ก่อให้ เกิดผลเสียกับบริษัทฯ หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติตาม ข้าพเจ้ายินดี ให้ฟ้องร้องดำเนินคดีจนถึงที่สุด
 6. กฎ ระเบียบ เงื่อนไข ข้อตกลงการใช้บริการ หรือค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ อาจเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า
 7. การใช้บริการของสมาชิกภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไข ให้ถือว่าสมาชิกผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ได้เปลี่ยนแปลงแล้ว บริษัทฯจะไม่รับ ผิดชอบในความเสียหายอย่างใดๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจาก การเปลี่ยนแปลงนี้
 8. สมาชิกสัญญาว่า จะต้องใช้วิจารณญาณ ในการเดทและการคบหากับคู่เด ทอีกฝ่าย ตลอดระยะเวลาที่รู้จักกันภายใน 2 สัปดาห์ นับจากวันที่บริษัทได้แนะนำ สมาชิกอีกฝ่ายให้รู้จัก หลังจากนั้นแล้ว บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ ใดๆทั้งสิ้นในเรื่องความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายและข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไปของคู่เดท

การยกเลิกการใช้บริการ

 1. ผู้ใช้บริการที่เป็นสมาชิกของเว็บไซต์ www.ILikeDate.com แล้วสามารถยกเลิก การใช้บริการได้ตลอดเวลา โดยการ ส่งอีเมล์แจ้งความประสงค์ขอยกเลิกการใช้ บริการมาที่ Info@ILikeDate.com โดยบริษัทฯไม่ต้องรับผิด ชอบคืนค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด
 2. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้บริการสำหรับสมาชิกที่สมัครมาแล้ว เข้าข่ายที่บริษัทพิสูจน์ได้ว่ามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น หลอกลวง โรคจิต หรือการ กระทำที่เป็นเหตุให้คู่เดทเดือนร้อน และบริษัทฯจะไม่รับผิด ชอบคืนเงินค่าบริการใดๆทั้งสิ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าบริการใดๆทั้งสิ้นหลังจากที่บริษัทฯได้ ดำเนินการทำงานให้แล้วตั้งแต่การเดทแรก
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการระงับการให้บริการหรือหยุดการให้บริการในเวลาใด เวลาหนึ่งไม่ว่าจะเป็นการชั่วคราวหรือถาวรได้ทุกเวลาไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม โดยมิ ต้องบอกกล่าวให้สมาชิกทราบล่วงหน้า ซึ่งการยกเลิกดัง กล่าวจะมีผลทำให้การเป็นสมาชิกของผู้ใช้บริการสิ้นสุดลงโดยบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิด ชอบต่อความเสียหายอย่างใดๆ ที่เกิดขึ้นต่อสมาชิก หรือบุคคลภายนอกในการระงับ การให้บริการหรือหยุดการให้บริการของเว็บไซต์
 5. หากบริษัทฯ พบว่าท่านใดละเมิดไม่ปฏิบัติตามข้อตกลง บริษัทฯ ขอสงวน สิทธิ์ในการระงับการให้บริการกับสมาชิกท่านนั้นโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สมาชิกไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายอย่างใดๆ จากเว็บไซต์ หรือ จากบริษัทฯ ผู้ให้บริการ และสมาชิกไม่มีสิทธิ์เรียกร้องค่าสมาชิกคืนจากเว็บไซต์หรือ จากบริษัทฯ ผู้ให้บริการ

แนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์

เว็บไซต์ www.iLikeDate.com ได้ เล็งเห็นถึงความสำคัญของความมั่นคงปลอดภัย (Security) ของลูกค้าที่เข้ามาทำธุรก รรมหรือการใช้บริการกับเรา ดังนั้นเราจึงได้กำหนดแนว ปฏิบัติสำหรับความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์ ที่ได้ดำเนินการในปัจจุบัน ดังต่อไปนี้

 1. เว็บไซต์ของเราได้คำนึงถึงการดำเนินงานด้านคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และ สัญญาว่าจ้างบริษัทภายนอก (Outsourcing Contract) ที่สอดคล้องกับข้อกำหนด ตามกฎหมาย
 2. เราได้กำหนดสิทธิของการเข้าถึงข้อมูลบนระบบงานของเว็บไซต์ให้กับ พนักงานของบริษัท อย่างชัดเจน
 3. เราได้ใช้ซอฟต์แวร์ป้องกันไวรัส และได้มีการอัพเดทซอฟต์แวร์อย่างสม่ำ เสมอ
 4. เราได้ทำการแสกนไวรัสในระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ใช้จัดเก็บ ข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ
 5. เราได้ทำการสำรองข้อมูลและซอฟต์แวร์ที่สำคัญอย่างสม่ำเสมอ
 6. เราได้ใช้ระบบ Firewall เพื่อความมั่นคงปลอดภัยทางเครือข่าย
 7. บริษัทได้มีมาตรการในการจัดเก็บและควบคุมความมั่นคงปลอดภัยใน ข้อมูลผู้บริโภค เช่น การใช้เทคโนโลยีการเข้ารหัส
 8. เราได้ทำการอัพเดทเทคโนโลยีความมั่นคงปลอดภัยและการยืนยันตัวตน อย่างสม่ำเสมอ
 9. ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซ ต์เรา ท่านสามารถติดต่อเราบุคลากรเฉพาะที่เราได้มอบหมายให้ดูแลความมั่นคง ปลอดภัยของระบบ ที่ info@iLikeDate.com หรือ โทร 02- 7116860

Policy เรื่องของ E-Mail

 1. ขออนุญาติเก็บอีเมลล์ไปใช้ในการทำกิจกรรมทางการตลาดและอื่นๆ ท่านยินยอมที่จะรับสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากบริษัท เช่น การแจ้งสถานการสั่งซื้อสินค้า การประชาสัมพันธ์ ข้อ ตกลงอื่นๆ รวมทั้งประกาศต่างๆ และกิจกรรมอื่นๆที่เหมาะสม นอกเหนือจากการซื้อสินค้า เป็นต้น โดยทั้งนี้ การติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ การประกาศผ่านหน้าเว็บไซต์ และ/หรือ การสื่อสารผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ท่านสามารถพิมพ์ข้อความหรือเนื้อหาการสื่อสารเพื่อเก็บบันทึกไว้เป็นหลักฐาน

  การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่ากระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือในรูปเอกสารใดๆ จะถือว่าเป็นการสื่อสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรและถือว่าท่านจะได้รับการสื่อสาร ดังกล่าวไม่เกิน 5 วันทำการ นับแต่วันที่มีการประกาศหรือการส่งข้อความมายังท่าน โดยไม่ว่าท่านได้รับหรือเปิดดูข้อความหรือไม่ก็ตาม

  บริษัทสงวนสิทธิที่จะไม่มีภาระผูกพันที่จะต้องสื่อสารในรูปแบบของเอกสาร ทั้งนี้หากท่านติดต่อมายังบริษัทเพื่อขอยกเลิกการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการผ่านทาง สื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทมีความจำเป็นต้องยกเลิกให้แก่ท่าน

 2. การขออนุญาติยกเลิก การรับข่าวสาร หากคุณมีความประสงค์จะยกเลิกการรับข่าวสาร กรุณาส่งอีเมลล์มาที่ info@iLikeDate.com

การระงับข้อพิพาท

 1. ข้อจำกัดความรับผิด

  ทางเว็ปไซต์ www.iLikeDate.com จะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ รวมถึง ความเสียหาย สูญเสียและค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม โดยเฉพาะเจาะจง โดยบังเอิญ หรือ เป็นผลสืบเนื่องที่ตามมา อาการบาดเจ็บทางร่างกาย หรือ ค่าใช้จ่าย อันเกิดขึ้นจากอาการบาดเจ็บของคุณหรือบุคคลที่สามคนใดก็ตาม (รวมถึงผู้ติดตาม ของคุณด้วย) รวมถึงผลลัพธ์อันเนื่องมาจากการเข้าใช้งานใน เว็บไซต์ของเรา ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม ทั้งข้อมูลใดๆที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ ข้อมูลส่วนตัวของคุณหรือข้อมูลผู้ติดตามของคุณ ตลอดจนเนื้อหาและข้อมูลต่างๆที่มี การส่งผ่านระบบของเรา กล่าวให้เฉพาะเจาะจงลงไปคือ ทางเว็ป ไซต์ www.iLikeDate.com หรือ บุคคลที่สามใดๆ หรือ ข้อมูล เนื้อหาที่มีการนำ เสนอขึ้นมา จะไม่ต้องรับผิดชอบทางกฎหมายใดๆ ต่อคุณหรือต่อบุคคลอื่นใด ทั้งต่อ บริษัทใดๆก็ตามที่ต้องประสบกับความสูญเสีย เกิดค่าใช้จ่าย ไม่ว่า จะโดยตรงหรือโดยอ้อม การบาดเจ็บทางร่างกายหรือค่าใช้จ่าย อันเกิดขึ้นจากความล่า ช้า ความไม่ถูกต้อง ความผิดพลาด หรือ การกระทำใดๆอันเกิดจากความเชื่อถือใน เนื้อหา

  โปรแกรมส่งเสริมการตลาดอื่นๆ ของทาง เว็ปไซต์ www.iLikeDate.com ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ บริษัท โกลบอล อี-คอมมูนิตี้ จำกัดเท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก โปรแกรมทั้งเป็นการชั่วคราวหรือถาวรในทุกๆโปรแกรม โดยไม่ต้องแจ้งสมาชิกล่วง หน้า

 2. การชดเชยค่าเสียหาย

  ผู้ใช้งานยอมรับที่จะชดเชยค่าเสียหาย และค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการละเมิดเงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการหรือการ กระทำอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้งานของสมาชิก อัน เนื่องมาจากการละเลยไม่ใส่ใจหรือการกระทำที่ผิดกฎหมาย และผู้ใช้งานจะไม่ยึดให้ ทางเว็ปไซต์ www.iLikeDate.com (หรือพนักงานของบริษัททุกคน ผู้บริหารของ บริษัท ผู้ผลิตสินค้า บริษัทสาขา บริษัทร่วมทุนตลอดจนหุ้นส่วน ทางกฎหมาย) ต้องรับผิดชอบต่อการเรียกร้องค่าเสียหายรวมถึงค่าใช้จ่ายของทนาย ความที่เกิดขึ้น ด้วย

 3. การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น

  ทางเว็ปไซต์ www.iLikeDate.com อาจมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและเพื่อความ สะดวกของคุณ ทางเว็ปไซต์ www.iLikeDate.com มิได้ให้ การรับรองหรือยืนยันความถูกต้อง ในเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้น และมิได้สื่อโดยนัยว่า ทางเว็ปไซต์ www.iLikeDate.com ให้การรับรองหรือแนะนำข้อมูลในเว็บไซต์เหล่า นั้น การเข้าเยี่ยมชมหรือใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์อื่นๆนั้นถือ เป็นหน้าที่ของ คุณในการพิจารณาวิเคราะห์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูล ในเว็บไซด์เหล่านั้นด้วยตนเอง การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์อื่นๆนั้น เราขอแนะนำให้คุณ อ่านรายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ บริการ ตลอดจน นโยบายการรักษาความปลอดภัย ของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงนั้นก่อนเข้าใช้เว็บไซต์ดังกล่าว และเราไม่อนุญาตให้คุณทำลิงค์จากเว็บไซต์ของตนเองเพื่อเชื่อมโยง ไปยังเว็บไซต์ เหล่านั้นโดยมิได้มีการขออนุญาตจาก ทางเว็ปไซต์ www.iLikeDate.com เป็นลายลักษณ์อักษรเสียก่อน กรุณาติดต่อเรา หากคุณต้อง การทำลิงค์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของคุณ

 4. การยกเลิกอันเกิดจากความผิดพลาด

  ทางเว็ปไซต์ www.iLikeDate.com มีสิทธิอย่างเต็มที่ที่จะยกเลิกคำสั่งซื้อได้ทุก เมื่อ หากความผิดพลาดนั้นเกิดมาจาก ความผิดพลาด ในการพิมพ์หรือความผิดพลาดที่มิได้มี การคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า อันเป็นผลมาจากบริการในเว็บไซต์ที่มีการลงรายการไว้ไม่ ถูกต้อง (ไม่ว่าจะเป็นการลงราคาผิด หรือ ลงรายละเอียดที่ผิด เป็นต้น) ในกรณีที่ รายการสั่งซื้อนั้นเกิดการยกเลิกขึ้นและเราได้รับการชำระ เงิน สำหรับคำสั่งซื้อนั้นเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว ทางเว็ปไซต์ www.iLikeDate.com จะทำการคืนเงินให้ท่านเต็มจำนวนราคาสินค้า

 5. การใช้งานอันไม่เหมาะสม

  คุณตกลงใจที่จะไม่ใช้เว็ปไซต์ www.iLikeDate.com เพื่อเป็นการส่งหรือประกาศถึงเนื้อหาหรือข้อมูลใดๆอันเป็น การขัดต่อกฎหมาย ข่มขู่ รังควาน เจตนาทำลายชื่อเสียง หมิ่นประมาท หยาบคาย คุกคาม มุ่งร้าย ลามกอนาจาร ส่อไปในทางเรื่องเพศ ก้าวร้าว ทำให้ผู้อื่นไม่ พอใจ ดูหมิ่นศาสนา รวมถึงรูปภาพลามกหรือผิดกฎหมายใดๆที่บังคับใช้ ด้วยเหตุนี้ หากคุณได้ทำการส่งหรือประกาศถึงเนื้อหา หรือ ข้อความ รวมถึง รูปภาพใดๆที่กล่าวมาแล้วนั้น และ ทางเว็ปไซต์ www.iLikeDate.com หรือ บุคคลที่ สามใดๆก็ตาม ได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากเนื้อหาหรือข้อมูลของคุณ ไม่ว่าจะ ทางตรงหรือทางอ้อมก็ตามที คุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความ เสียหาย รวมถึงหนี้สิน ค่าเสียหายและรายจ่ายอันเกิดขึ้นจากการที่ ทางเว็ปไซต์ www.iLikeDate.com หรือ บุคคลที่ 3 ต้องสูญเสียไป

มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียน

เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้อง เรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต www.iLikeDate.com จะปกปิดชื่อ ที่อยู่ หรือข้อมูลใด ๆ ที่สามารถระบุตัวผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลได้ และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้ รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่จะเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง ร้องเรียน มีหน้าที่เก็บรักษาข้อมูล ข้อร้องเรียน และเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียน และผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง เว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด

 1. การดำเนินการเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน

  www.iLikeDate.com ตรวจสอบจะ เป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับทันที และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ สอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับ การร้องเรียนและ ดำเนินการแก้ไขอย่างเหมาะสม www.iLikeDate.com ตรวจสอบจะติดตามผล ความคืบหน้าเป็นระยะ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะแจ้งผลการดำเนินงานภายในระยะ เวลาที่เหมาะสมให้แก่ผู้ร้องเรียนทราบ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

 2. ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

  ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของ เรื่องที่จะร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ และส่ง มายัง www.iLikeDate.com ได้ 3 ช่องทาง คือ

  ช่องทางที่ 1 จดหมายทางไปรษณีย์

  ท่านสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง www.iLikeDate.com และส่งมาได้ที่ ที่อยู่ของ www.iLikeDate.com

  ช่องทางที่ 2 จดหมายทางไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)

  E-mail address : E-mail info@iLikeDate.com

  ช่องทางที่ 3 ติดต่อผ่าน www.iLikeDate.com โดยสามารถระบุรายละเอียดด้านล่างนี้

  โปรดคลิก ที่นี่ http://www.ilikedate.com/new/wecare.php

 3. ช่องทางการระงับข้อพิพาทโดยกลไกภายนอก

  หากกระบวนการแก้ไขข้อพิพาทโดยผู้ประกอบการไม่เป็นที่พอใจของลูกค้า ลูกค้าสามารถใช้ช่องทางภายนอกที่ลูกค้า สามารถดำเนินการระงับข้อพิพาทได้ โดยติดต่อมายัง

  Department of Business Development
  44/100 Nonthaburi Road 1 Bangkrasor Muang Nonthaburi 11000
  แผนที่ : (http://www.dbd.go.th/mainsite/index.php?id=64&L=1)
  Tel (+66) 025475959-61
  E-mail : e-commerce@dbd.go.th

iLikeDate Community :

เกี่ยวกับบริการจัด หาคู่ :

เทคนิคของ Dr.Date :

สำหรับผู้ที่สนใจลงทุนในธุรกิจจัด
หาคู่ :

Activity of Love :

บริการพิเศษ :

ทะเบียนการค้าเลขที่ 0105548090878 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 3-0318-5606-6

Designed & Developed By Conceptplays Marketing Solution.Co.,Ltd